Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Lijffijt Uitvaartverzorging en alle bezoekers van de website van Lijffijt Uitvaartverzorging. Lijffijt Uitvaartverzorging is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Op de website van Lijffijt Uitvaartverzorging worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten
 • het interessanter maken van het internetaanbod door het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen
 • het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om te delen via sociale netwerken, waaronder Facebook
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties
 • om u te informeren over andere door Lijffijt Uitvaartverzorging geleverde producten en diensten met betrekking tot uitvaarten
 • kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses
 • het bestrijden van fraude

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 • Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn)
 • NAW-gegevens van de contactpersoon (naam, adres, woonplaats)
 • E-mailadres van de contactpersoon
 • Telefoonnummer van contactpersoon
 • Geboortedatum van contactpersoon
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Lijffijt Uitvaartverzorging hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Zo besteden wij sommige werkzaamheden uit, omdat soms specialistische kennis van derden beter is of omdat het bij Lijffijt Uitvaartverzorging ontbreekt aan bepaalde kennis. Het kan dan voorkomen dat klantgegevens gedeeld worden met derden. Wij sluiten met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom.

Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig meer zijn. Tot slot is Lijffijt Uitvaartverzorging in sommige gevallen wettelijk verplicht om bepaalde gegevens ter verstrekken aan bijvoorbeeld politie, justitie of de belastingdienst.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Gebruik social media

Wanneer u met Lijffijt Uitvaartverzorging communiceert via Social Mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Lijffijt Uitvaartverzorging persoonlijke informatie over u ontvangt. Lijffijt Uitvaartverzorging gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Lijffijt Uitvaartverzorging, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp, Privacybeleid Facebook en Privacybeleid Twitter.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Uw gegevens inzien, wijzigen, verwijderen of verplaatsen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@lijffijtuitvaart.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 030 781 1000, dagelijks te bereiken tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht u, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze contactpaginaNatuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 mei 2018.